Datum > 26 maart
Tijd > 09.40 - 17.00 uur
Locatie > DeFabrique, Utrecht
Home
Programma
Aanmelden
Locatie
Contact
Presentaties

Programma

Hieronder vind je het programma van het Toezichtfestival 2019.

09.00 - 09.40 uur inloop, registratie en inspiratieplein
09.40 - 10.00 uur plenaire aftrap op het inspiratieplein
10.00 - 11.30 uur interactieve en actieve start van de dag. Stap in de toekomst!
12.00 - 17.00 uur deelsessies en Inspiratieplein (van12.30 tot 13.15 uur doorlopend lunch)
17.00 - 18.00 uur borrel en Inspiratieplein

Jouw eigen programma
Hieronder zijn alle deelsessies per thema weergegeven. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag. De sessies starten op verschillende tijden en hebben verschillende lengtes. Je hoeft je niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar je stelt op de dag zelf je eigen programma samen. Het Inspiratieplein is de gehele dag bezoeken. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Houd voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten.

Favorietentool
Om je te helpen bij het samenstellen van jouw persoonlijke programma, kan je gebruik maken van de favorietentool.
Je klikt op de gekleurde balk met je muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
Wil je de sessie bewaren als 'favoriet', dan klik je op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
Deze 'favoriet' wordt onthouden.
Klik op 'Print favorieten' en al jouw favorieten staan onder elkaar.

Doorsturen en liken van sessies
Denk je dat een sessie interessant is voor een collega of iemand uit jouw netwerk? Stuur deze dan naar hem of haar door! Dit kan door op het envelopje te klikken. Vind je een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'.

Vraag voor de spreker
Heb je een tip of vraag voor de spreker van een sessie? Stuur hem of haar dan een bericht door op het lampje te klikken. De spreker kan jouw tip of vraag meenemen in de voorbereiding van de sessie.

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaats vinden. Klik hier voor het blokkenschema.

 

Print uw favorieten

Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht

Titel: De toren van Babel: spraakverwarring in toezichtland
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Cor van Montfort (Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en de Onderwijsraad)
Meike Bokhorst (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Universiteit van Utrecht)
Melanie Ehren (University College London en Vrije Universiteit Amsterdam)
Omschrijving: Organisaties hebben vaak te maken met verschillende interne en externe toezichthouders en veel kritische meekijkers zoals ouders, klanten, bewoners en burgers. Al deze partijen letten op andere dingen: van kwaliteit en betaalbaarheid tot duurzaamheid en continuïteit. Ook spreken ze een andere taal en hebben ze andere ideeën over wat 'goed' is. Hoe kunnen al die toezichtperspectieven op een innovatieve manier worden verbonden en afgewogen op een manier die als zinvol wordt ervaren door de onder toezicht staande organisaties? Welke barrières en goede voorbeelden zien we in de praktijk? Deelnemers aan deze workshop, toezichthouders én onder toezicht staanden, worden uitdrukkelijk uitgenodigd om hun eigen ervaringen in te brengen.
Interessant voor anderen, omdat... verkokering in het toezicht niet effectief is en organisaties tot wanhoop kan drijven. In deze workshop wisselen deelnemers ervaringen uit en leren van elkaar om te komen tot een meer afgewogen en integraal toezicht.
Titel: Ben jij bias-vrij?
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Judith Roumen (Autoriteit Consument en Markt)
Ruth Gonschorrek (Autoriteit Consument en Markt)
Mareille de Bloois (Autoriteit Consument en Markt)
Omschrijving: De gedragsdeskundigen van Autoriteit Consument en Markt (ACM) geven een interactieve workshop over aannames en biases van de toezichthouder. Laat je inspireren door voorbeelden uit de ACM-praktijk die voor de organisatie zelf ‘eye-openers’ zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar nalevingsgedrag met verrassende uitkomsten in de antwoorden van bedrijven. Of een brievenexperiment dat ACM onvoorziene informatie opleverde over de doelgroep en hoe mensen reageren op strenge en vriendelijke brieven. De organisatie ontdekte dat ze daarbij aannames deden die niet bleken te kloppen. Door je doelgroep te bevragen en gedragsanalyses van bedrijven uit te voeren, kom je veel te weten over wat je doelgroep écht drijft. Aanwezigen bij de workshop kunnen aan de hand van een interactieve tool reageren op stellingen. De gedragsdeskundigen vertellen vervolgens over de opgedane ervaringen uit de ACM-praktijk.
Interessant voor anderen, omdat... het je bewust kan maken van de aannames en biases die je als toezichthouder in je werk hanteert. Ontdek dat er meer mogelijk is dan je denkt en dat een andere aanpak juist heel goed kan werken, al denk je vooraf misschien van niet.
Titel: Toezicht op Goed Bestuur: de toekomst voor alle inspecties?
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Rian Vos-Ceelen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Jos Verkroost (Inspectie van het Onderwijs )
Hugo Eekhof (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Carolien Liedenbaum (Inspectie Justitie en Veiligheid)
Omschrijving: De Inspectie voor het Onderwijs, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Woningcorporaties (AW) richten hun toezicht op de besturing van organisaties. Daarnaast geeft de AW een zienswijze bij de (her)benoeming van bestuurders en toezichthouders. Wat zijn de ervaringen met toezicht op goed bestuur, cultuur en gedrag en integere bedrijfsvoering? Wanneer is deze toezichtmethode geschikt en wanneer niet? Wat betekent dit voor de inspecteur? En moeten inspecties niet meer samen optrekken richting de bestuurder en wanneer zoeken we als inspecties contact met het intern toezicht? De drie organisaties gaan hierover graag met de aanwezige festivalbezoekers in gesprek.
Interessant voor anderen, omdat... er nog veel vragen zijn over toezicht op de besturing van organisaties en de meeste inspecteurs hiervoor niet opgeleid zijn waardoor er ook nog wat koudwatervrees is.
Titel: Waarderend in gesprek over het inspectiewerk
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Manja Bomhoff (Het Inzichtenlab)
Yvonne van der Vlugt (In gesprek advies)
Omschrijving: Hoe waarderend in gesprek te gaan over de (mogelijke) invloed van het inspectiewerk? Het geeft verdieping om meer zicht te krijgen op dat wat volgens onder toezicht staanden de grootste waarde van het inspectiewerk is. Hoe vraag je hen wat voor hen wel en niet werkt? In deze workshop gaan we met elkaar op zoek naar manieren om dit gesprek te voeren. Wat zijn manieren om - rekening houdend met ieders positie, macht en verantwoordelijkheid - te komen tot inzichtrijke gesprekken met de mensen voor wie we het doen. Deze workshop is onderdeel van een project 'Aandacht voor de stille kracht van het inspectiewerk'.
Interessant voor anderen, omdat... innovatie ontstaat door voorbij vanzelfsprekendheden te kijken. Open contact met de buitenwereld is daarvoor een voorwaarde. Dat kan lastig zijn. Welke overtuigingen houden ons tegen en hoe kunnen we hier toch productief mee omgaan? We onderzoeken het samen.
Titel: Van Twitter naar toezicht: omgaan met het burgerperspectief bij incidenten
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Debat
Sprekers: Robert Mout (Staatstoezicht op de Mijnen)
Mark Taal (Staatstoezicht op de Mijnen)
Omschrijving: Sociale media zorgen voor snelle en intensieve betrokkenheid van burgers bij (mijnbouw)incidenten. De weg van Twitter naar Kamervraag is doorgaans snel afgelegd. Hoe loopt de weg van Twitter naar handhaving en toezicht? Minister, rijksinspectie en operator liggen onder het vergrootglas. Wat betekent het burgerperspectief voor handhaving en toezicht? Welke rol pakken regionale overheden in publieke debat? Wat vraagt dat van een Rijksinspectie? Staattoezicht op de Mijnen deelt haar ervaring op het Monster 2a dossier: de overlast die de NAM veroorzaakte voor omwonenden als gevolg van het openen en opnieuw afsluiten van een lekkende gasput nabij woonhuizen.
Interessant voor anderen, omdat... de casus inzichtelijk maakt dat naast de focus op veiligheidsrisico’s er ook oog moet zijn voor eventuele (on)voorziene overlast naar de omgeving. Omgevingssensitiviteit en contact met burgers is onmisbaar. Een omgevingsanalyse en meet- en regelprotocol op overlast gevende factoren hebben Staatstoezicht op de Mijnen geholpen om dit dossier te beheersen.
Titel: Morele dilemma’s in toezicht vragen om dialoog
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Gonny van Dalfsen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Aukje Kranen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Oordelen is een van de kerntaken van een toezichthouder. Om tot een oordeel te komen maak je afwegingen en soms kom je daarbij voor een moeilijke keuze te staan. Dit kan een moreel dilemma zijn: een keuze tussen twee handelingen die beiden goede en minder goede kanten hebben voor de betrokkenen zoals werknemers, patiënten, leerlingen. Moreel Beraad wordt ingezet om een moreel dilemma rondom toezicht te verkennen en helpt bij het expliciteren van de belangen en eventuele schade die door het oordeel ontstaat. Wil je samen met een aantal andere toezichthouders in een dilemma duiken? In deze workshop krijg je toelichting en voer je met elkaar een beraad.
Interessant voor anderen, omdat... deze werkvorm er vanuit gaat dat de betrokkenen zélf de morele experts zijn en bijdragen aan het vormgeven van ‘goed’ toezicht. In een moreel beraad kunnen toezichthouders hun verwachtingen en ideeën over wat het toezicht tot een ‘goede’ of ‘minder goede’ praktijk maakt expliciteren in een begeleid gesprek.
Titel: Onderzoeksrisico: een risico-analyse techniek uit de accountancy
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ronald van der Steen (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed)
Omschrijving: In deze workshop leer je het toepassen van het zogenaamde onderzoeksrisico (audit risk). Een methode uit de accountancy om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, omdat de kans op onzekerheden in het onderzoek wordt verminderd. Inspecteurs worden onvermijdelijk blootgesteld aan het risico van verkeerde beoordelingen bij het uitvoeren van hun onderzoek. De onderzoeksconclusie moet natuurlijk valide en betrouwbaar zijn. Naast validiteit en betrouwbaarheidswaarborgen kan met deze methode onzekerheid in een onderzoek weggenomen worden. Hierbij is wegnemen niet het juiste woord, het gaat eigenlijk om het vaststellen van het zogenaamde onderzoeksrisico. Het komt er simpelweg op neer dat een inspecteur meer of minder onderzoeksinspanningen moet verrichten, afhankelijk van de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen van een organisatie. De inspecteur kan met deze aanpak (vooraf of tijdens het onderzoek) zijn eigen onderzoeksonzekerheid reduceren.
Interessant voor anderen, omdat... met deze methode veel efficiënter een inspectie kan worden uitgevoerd.

Nieuwe technologieën en data

Titel: Sensoren onder drones: kadavers/ lichamen opsporen en boomkruinen inspecteren
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Rob Broekman (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Omschrijving: Benieuwd naar drone-, sensor- en machine learning technieken? Verbreed je kennis tijdens de workshop van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze organisatie is verantwoordelijk voor het monitoren en signaleren van ziekten en plagen in de groene ruimte. Denk aan boomziekten, gebreken of plagen die risico’s met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en besmettingsgevaar. De huidige werkwijze is dat een inspecteur grotendeels willekeurig door het bos loopt en van onderaf bij bomen naar ziektebeelden speurt. Momenteel wordt dit deels in pilotfase met dronebeeldanalyse uitgevoerd. Zieke bomen worden gedetecteerd en door een inspecteur zo nodig bemonsterd. Samen met Politie Nederland zet de NVWA nieuwe techniek in voor het geautomatiseerd kunnen opsporen van begraven kadavers en lichamen. De NVWA doet dit met het oog op illegale kadavers en het voorkomen van ziekteverspreiding. Voor Politie Nederland is het een manier om bewijsmateriaal te verzamelen en cold cases op te lossen. Effectief, efficiënt, risicogericht en kennisgedreven.
Interessant voor anderen, omdat... drone-, sensor- en machine learning technieken worden toegelicht en daarnaast ook interpretaties van technieken en data.
Titel: Railinspectie op de kaart
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Talk
Sprekers: Richard Duin (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Marius Schaeffer (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: De inspectie van het spoor is zeer arbeidsintensief. In 2018 zijn circa 4.000 spoorobjecten verdeeld over Nederland geïnspecteerd. Met de komst van innovatieve mogelijkheden en door te digitaliseren kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) processen optimaliseren. Zo zijn er voor de railinspectie een aantal technische componenten ontwikkeld en geïmplementeerd. De belangrijkste tools zijn de Inspectie App en een Operations Board. Deze zijn van grote meerwaarde bij het inspectiewerk. Niet alleen de technische oplossingen, maar zeker ook de samenwerking tussen verschillende afdelingen staat centraal. Door ervaring en kennis te delen tussen collega’s ‘van kantoor’ en de inspecteurs ‘uit het veld’, op de grens van afdelingen, ontstonden mooie ideeën die goed aansluiten bij het uitvoeren van het werk. Praktische oplossingen om het inspectiewerk makkelijker en leuker te maken én die aanpasbaar zijn voor andere inspectiedoeleinden.
Interessant voor anderen, omdat... dit project een mooi voorbeeld is van het ontstaan van innovatieve ideeën door kruisbestuiving van verschillende afdelingen.
Titel: Organisatie van de datafabriek
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Talk
Sprekers: Peter Lustenhouwer (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Willem Jongkind (Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteit)
Rob Will (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Jos Diaz van den Bogaard (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Alle inspecties zijn op dit moment bezig met data-gestuurd werken. In steeds grotere mate worden onze keuzes en ons handelen bepaald door de data die we daartoe verzamelen en opwerken. Maar hoe borgen we dat die ‘datafabriek’ geolied gaat functioneren? Hoe organiseren we het werk binnen in en rond die datafabriek? En wat hebben we aan vaardigheden, kennis en instrumenten nodig? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport hebben hun ervaringen rond dit onderwerp gebundeld en delen die graag tijdens deze talk.
Interessant voor anderen, omdat... alle inspecties worstelen met dit vraagstuk en we nog veel van elkaar kunnen leren.
Titel: Deep dive in data science
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Mariëlle Klerks (Staatstoezicht op de Mijnen)
Omschrijving: Deze 'deep dive' is een werksessie speciaal voor de op het Toezichtfestival aanwezige data scientists, zowel ervaren als beginnend, die werken in onder meer R en Python. Tijdens de werksessie zijn de deelnemers in de gelegenheid om 'hands on' tips, tricks en codes met elkaar uit te wisselen, taaie problemen te bespreken en mooie voorbeelden aan elkaar te laten zien. Een aantal laptops staat klaar opdat een en ander gelijk kan worden toegepast. Voorafgaand aan het Toezichtfestival wordt middels een oproep bij data scientists geïnventariseerd welke onderwerpen zeker aan bod moeten komen. Op de agenda staan in elk geval:
- Hoe vertel ik het mijn collega's?
- Tips om het resultaat van de analyses op een hanteerbare wijze te visualiseren, presenteren en ter beschikking te stellen.
- Topic modelling - Zeer relevant en heel veelbelovend, maar taai!
- Netwerk analyse - Wegwijs in nodes en edges.
Interessant voor anderen, omdat... er bij veel toezichtorganisaties data scientists werkzaam zijn, die in de praktijk vaak tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Tijdens de werksessie bieden we een platform waarin concreet zaken kunnen worden uitgewisseld en waar van elkaar kan worden geleerd. Op die manier komen we samen verder.
Titel: Geavanceerde risicodetectiemodellen in onderwijstoezicht, draagvlak en lessen uit Engeland
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Talk
Sprekers: Chris Bres (Inspectie van het Onderwijs )
Harry Heemskerk (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: Hoe realiseert men het draagvlak onder geavanceerde risicodetectiemodellen in het toezicht? Deze presentatie geeft niet de antwoorden, maar formuleert de vragen op basis van de ervaring van de Inspectie van het Onderwijs. Al sinds 2006 werkt de IvhO met risicodetectiemodellen in het onderwijstoezicht. In samenwerking met de Vrije Universiteit onderzoekt de IvhO momenteel de mogelijkheden van geavanceerde voorspellingsmodellen en machine learning. Hierbij komen ook vragen over het draagvlak nadrukkelijk naar voren: in hoeverre zijn algoritmen voor risicobepaling acceptabel; hoe transparant moeten modellen zijn en hoe openbaar? Deze vragen hebben juridische, politieke en maatschappelijke dimensies. Ook raken ze aan het draagvlak binnen de eigen organisatie. In de presentatie wordt stilgestaan bij de ervaring van de IvhO en ook geput uit de ervaring in het onderwijstoezicht van het Verenigd Koninkrijk.
Interessant voor anderen, omdat... bij vrijwel alle rijksinspecties gewerkt wordt met of nagedacht wordt over het gebruik van risicodetectiemodellen. Vragen over het draagvlak zijn voor ons allen relevant. Deze presentatie is vooral een oproep om hierover samen na te denken. Ook voor risicodetectiemodellen geldt immers: innovatie, meer dan techniek.
Titel: Smart sensors en toezicht: techniek en mogelijke toepassingen
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Talk
Sprekers: Jan Popma (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
John Bolte (RIVM/ Haagse Hogeschool)
Eelco Kuijpers (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO))
Omschrijving: Binnen het toezicht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is veel behoefte aan duidelijke meetgegevens. Wat is het geluidsniveau bijvoorbeeld of de concentratie gevaarlijke stoffen op de werkplek? En voldoet de situatie aan de wettelijke grenswaarde? In het geval van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bieden metingen door toezichthouders hooguit een momentopname. De ontwikkeling van smart sensors - wearables en ‘smart textile’ - waarmee blootstelling continu kan worden gemeten, neemt de laatste jaren echter een hoge vlucht. In een korte presentatie wordt een eerste beeld geschetst van de technische mogelijkheden. En van wat de mogelijke toepassingen zijn in het toezicht, ook buiten het domein van veilig en gezond werken. Een talk door de Inspectie SZW, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Haagse Hogeschool.
Interessant voor anderen, omdat... smart sensors ook in andere domeinen dan die van veilig en gezond werken een belangrijke rol kunnen spelen.
Titel: Data science voor dummies
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marielle Klerks (Staatstoezicht op de Mijnen )
Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: In een digitale wereld van realtime en data driven wordt het werk van de data scientist steeds belangrijker, ook binnen inspecties. Maar wat maakt dat data science meerwaarde heeft ten opzichte van het werk dat ‘vroeger’ door de data analist werd gedaan? In deze workshop wordt gezamenlijk gezocht naar het antwoord op die vraag. Een workshop speciaal voor festivalbezoekers die geen data scientist zijn, maar wel geïnteresseerd in wat er tegenwoordig allemaal met cijfers en teksten mogelijk is door het gebruik van nieuwe tools en technieken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt getoond hoe andere, nieuwe vragen kunnen worden beantwoord. Hoe zien die die antwoorden eruit en hoe wordt een en ander ingezet bij (het verbeteren van) het toezicht? Ook ga je zelf actief aan de slag. De workshop wordt gegeven door een aantal medewerkers van verschillende inspecties die het afgelopen half jaar gezamenlijk opgeleid zijn als data scientist.
Interessant voor anderen, omdat... deze kennismaking laat zien dat het werk van data scientists ook voor inspecties onmisbaar is en daarnaast dat het werk van ‘vroeger’ de basis is en dat het nieuwe dilemma’s en vragen kan oproepen.
Titel: Innovatieprijs voor project over én met mensen met een licht verstandelijke beperking
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Talk
Sprekers: Petra Reulings (Toezicht Sociaal Domein)
Harry Grimminck (Ervaringsdeskundige)
Morad Kattaussi (Ervaringsdeskundige)
Dounia Bouchikhi (Ervaringsdeskundige)
Judith van den Dool (Ervaringsdeskundige)
Omschrijving: De inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen in vijf gemeenten hoe de toegang tot het sociaal domein was. Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundigen in alle fase van het onderzoek. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben eerst aangeven wat voor hen belangrijk is. Dat waren zes punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen en hebben ze aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld. Al deze ervaringen zijn opgenomen in de website www.toegangsociaaldomein.nl die dient als handreiking voor gemeenten om hun toegang te verbeteren. Dit project heeft de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 gewonnen.
Interessant voor anderen, omdat... het als inspiratie kan dienen voor inspecties om ook ervaringsdeskundigen in te zetten in het toezicht. Tijdens de sessie vertellen zowel de inspecteur als ervaringsdeskundigen hoe zij dit hebben ervaren.

Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking

Titel: Kennis is macht: moeten toezichthouder en onder toezicht staanden data delen?
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Debat
Sprekers: Coreline Lachmann-Boot (Inspectie Justitie en Veiligheid)
Wouter Dronkers (Directoraat-Generaal Migratie, Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Michael Kowalski (Inspectie Justitie en Veiligheid)
Omschrijving: Het Directoraat-Generaal Migratie (DGM) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid beschikt over een analyseproeftuin. De migratieketen levert daarvoor data aan. De Inspectie Justitie en Veiligheid gebruikt data uit de analyseproeftuin voor het vergroten van het risicogestuurd toezicht en het bevorderen van het lerend vermogen van de onder toezicht staanden. De samenwerking tussen toezichthouder en ketenpartners brengt dilemma’s met zich mee die zich lenen voor pitches door DGM en de inspectie en aansluitend een debat. Hoe ver willen ketenpartners gaan in het delen van op het oog ‘objectieve’ data, terwijl zij weten dat de inspectie op basis hiervan negatief zou kunnen oordelen over hun prestaties? Hoe kunnen toezichthouder en ketenpartners samenwerken, zonder hun eigen rol en de afstand die er tussen hen moet zijn te vergeten? Hoe creëren en houden toezichthouder en ketenpartners vertrouwen in elkaar?
Interessant voor anderen, omdat... alle toezichthouders te maken hebben met onder toezicht staanden en data gebruiken. Gezamenlijk kan worden gedebatteerd over hoe met de genoemde en andere dilemma’s kan en zou moeten worden omgegaan. Handelen alle toezichthouders hetzelfde of zijn er ook verschillen?
Titel: Samen speuren naar je doelgroep en nieuwe inzichten
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Dialoog (waar in een debat de tegenstellingen aan bod komen, richten wij ons op overeenkomsten)
Sprekers: Jasper Nagtegaal (Agentschap Telecom)
Rob Augustinus (Agentschap Telecom)
Denise Kramer-Keijzer (Agentschap Telecom)
Nynke Dijkstra (Agentschap Telecom)
Dirk-Jan Emans (Agentschap Telecom)
Omschrijving: Agentschap Telecom (AT) zocht bij de implementatie van nieuwe wetgeving de verbinding met een ‘onvindbare doelgroep’. Waar liepen ze tegenaan, hoe hebben ze het opgelost en welke weg hebben ze nog te gaan? Daar gaan ze op in tijdens een dialoogsessie met bezoekers van het Toezichtfestival. Er is een nieuwe wet om Nederland cyberveilig te houden. En een belangrijk deel van de doelgroep staat onder ex-post toezicht. Hoe bereik je die voordat een incident plaatsvindt? Agentschap Telecom koos vanaf dag één de samenwerking met toezichthouders uit de hele EU die voor hetzelfde dilemma stonden. En met vertegenwoordigers van partijen die onder het regime van de wet zouden kunnen gaan vallen. En die zoektocht is na ingang van de wet nog niet afgerond. Speur met de AT mee. Hoe bereik je je doelgroep? In gesprek kom je samen tot nieuwe inzichten.
Interessant voor anderen, omdat... in contact komen met je doelgroepen makkelijker gezegd dan gedaan is. Agentschap Telecom deelt haar ervaringen en nieuwe inzichten graag.
Titel: Herstel van vertrouwen en een nieuwe vorm van samenwerking
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: een interactieve gezamenlijk presentatie
Sprekers: James Volkert (Autoriteit woningcorporaties/Inspectie Leefomgeving en Transport)
Albert Kerssies (Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties)
Omschrijving: Met de komst van de nieuwe Woningwet is de toets ‘Geschiktheid en Betrouwbaarheid’ ingevoerd. Dit betekent dat nieuwe bestuurders en leden Raad van Commissarissen (RvC) vooraf getoetst worden door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Na ruim 3 jaar ervaring en meer dan 1.600 toetsingen is de Aw van mening dat de Geschiktheid en Betrouwbaarheids-toets heeft bijgedragen aan de bewustwording bij corporaties van het belang van een goede werving en selectie. Tijd voor een volgende stap! Samen met Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties start de Aw een proef. Corporaties worden uitgenodigd om aan te tonen dat hun kandidaat past bij de missie, visie, strategie en een aanvulling is op de overige RvC-leden. Als de corporatie dit duidelijk maakt, ziet Aw af van verdere toetsing. Hiermee verschuift de aandacht van de Aw van de persoon naar het proces. De proef kent een tijdelijk karakter en heeft alleen betrekking op RvC-leden. Een interactieve presentatie. Deel jij jouw ervaring, tips en suggesties met de Aw?
Interessant voor anderen, omdat... het een bijdrage kan leveren aan het lerend vermogen van de sector: samen voor een sterke volkshuisvestingssector! De Autoriteit woningcorporaties (Aw) wil een betrokken toezichthouder zijn en werken vanuit vertrouwen, hierdoor wil zij bijdragen aan herstel van vertrouwen in een belangrijke institutie.
Titel: Vernieuwend toezicht: niet alleen controleren maar ook inspireren
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Talk
Sprekers: Ronald Bloemsma (Provincie Noord-Brabant)
Omschrijving: In 2019 is de landelijke agenda 'Toekomst van het Interbestuurlijk Toezicht' van het Rijk, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekendgemaakt. Twee belangrijke pijlers zijn lerend toezicht en de dialoog voeren. Met een interactieve bijeenkomst wil de Provincie Noord-Brabant festivalbezoekers graag meenemen in de wondere wereld van interbestuurlijk toezicht. Ook willen ze laten zien dat ze in Brabant meer doen dan controleren alleen. Hun aanpak met regiobijeenkomsten ‘Best Practices’ valt erg in de smaak bij de doelgroep waar ze toezicht op houden: gemeenten en waterschappen. Door gemeenten en waterschappen zelf het podium te geven en hun Best Practice aan de collega-instanties te promoten op een centrale locatie in de regio scoren ze hoge waarderingscijfers: 7,5 en hoger. Tijdens het Toezichtfestival delen ze deze succesvolle manier van werken.
Interessant voor anderen, omdat... de formule van regiobijeenkomsten met Best Practices een prachtig voorbeeld is van samenwerking en kennisdeling in de praktijk waar veel collega-toezichtinstanties hun voordeel mee kunnen doen.
Titel: Strategisch stakeholder management en toezicht: Hoe komen we voorbij de usual suspects?
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Caelesta Braun (Universiteit Leiden)
Bert Fraussen (Universiteit Leiden)
Omschrijving: Hoe kun je als toezichthouder strategisch verbindingen maken met externe stakeholders? De betrokkenheid van stakeholders is cruciaal voor responsief en effectief toezicht en de vormgeving van deze relaties wordt dan vaak gezien als een van de voornaamste aspecten van toezicht. Niet alleen door toezichthouders, maar ook door (inter)nationale organisaties zoals de WRR en OESO en het is recent bevestigd in de Wetenschapsagenda Toezicht. Vaak zitten alleen dezelfde organisaties aan tafel, wat voor stabiliteit en vertrouwen zorgt, maar tegelijkertijd nieuwe perspectieven en gedragsverandering bemoeilijkt. Hoe kun je omgaan met dit dilemma? In deze workshop verbinden we wetenschappelijke state of the art inzichten over deze vraagstukken met jullie toezichtpraktijk en –ervaringen. Ook identificeren we samen nieuwe benaderingen voor stakeholder management die voorbij the usual suspects & methods gaan.
Interessant voor anderen, omdat... het een cruciaal thema is in het toezicht, namelijk de interactie met stakeholders en specifiek onder toezicht staande instellingen. En omdat de workshop wetenschappelijke state of the art inzichten op dit gebied verbindt met de toezichtpraktijk op basis van interactieve werkvormen.
Titel: Effectmeting van toezicht en handhaving bij gerechtvaardigd wantrouwen
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Talk
Sprekers: Betty Hoogervorst (Informatieknooppunt Zorgfraude)
Roelant van Zevenbergen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Carla Vianen ( Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ))
Omschrijving: Deze talk gaat over het meten en monitoren van effecten van toezicht en handhaving op fraude in de zorg. Bijsturen en blijven verbeteren om tot meer effect te komen zijn een onderdeel van de methodiek die wordt gepresenteerd. In de zorgsector werken 9 partijen met elkaar samen binnen het Informatieknooppunt Zorgfraude. Dit zijn de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Openbaar Ministerie, Centrum Indicatiestelling Zorg, de Belastingdienst, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het effect dat gemeten wordt is het gezamenlijke effect op fraude in de zorg dat deze partijen behalen. Tijdens de talk wordt aangegeven aan hoe ze de effectmeting ontwikkeld hebben, welke uitgangspunten ze daarbij hebben en wat de effectmeting inhoudt. In 2019 gaan ze de methodiek van effectmeting implementeren. Wat kun je meenemen in je eigen organisatie? En heb je nog een aantal goede laatste tips?
Interessant voor anderen, omdat... het een unieke methode bevat die effecten van toezicht en handhaving meetbaar maakt. Onderdelen van deze methode zijn waarschijnlijk bruikbaar binnen meerdere domeinen. Gaat jouw organisatie ook aan de slag met effectmeting? Sluit je dan aan bij deze talk.
Titel: Met meer inzicht en gerichte ketensamenwerking naar betere grip op risicovolle ketens
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marina Paauwe (DCMR Rijnmond)
Luuk Olsthoorn (Het CCV)
Francisco Leus (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Rachel Willems (Omgevingsdienst Zuid - Oost Brabant.)
Omschrijving: Verontreinigde grondstromen moeten tegen aanzienlijke kosten worden bewerkt. Pas daarna mogen dergelijke stromen verderop in de keten worden toegepast. Het sjoemelen met verontreinigde grondstromen komt regelmatig voor en het toezicht hierop blijft lastig. Om deze complexe en risicovolle grondstromenketens inzichtelijker te maken hebben DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Regio Arnhem en Inspectie Leefomgeving en Transport een barrièremodel voor de grondstromenketen opgesteld. Dit model is één van de interventietools die het CCV via een webapplicatie beschikbaar stelt. Het model is in deze studie gebruikt om een beter beeld te krijgen van hoe de grondstromenketen werkt, waarbij mogelijke ‘blinde vlekken’ kunnen worden blootgelegd. Die ‘blinde vlekken’ zijn het startpunt voor (gezamenlijke) vervolgacties, het uitwisselen van kennis of het leggen van nieuwe contacten voor het verkrijgen van een beter inzicht in bijvoorbeeld de marktwerking. Benieuwd naar het barrièremodel als ondersteunend instrument voor jouw eigen werkgebied? En naar een verbeterde gerichte samenwerking? Zorg dan dat je deze workshop niet mist!
Interessant voor anderen, omdat... het proces - hoe tot dit model is gekomen - ervoor zorgt dat condities voor samenwerking tussen ketenpartners verbetert: elkaars rollen beter begrijpen en elkaar sneller weten te vinden. Het ketentoezicht wordt zo door gerichte samenwerking versterkt.
Titel: Wij kunnen het beter
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm:
Sprekers: Wilma Haan (Open State)
Tom Kunzler (Open State)
Wietse van der Werf (Sea Ranger Service)
Titia Lekkerkerk (Patiëntenfederatie Nederland)
Kees de Vries (Sea Ranger Service)
Omschrijving: Naast alle taken die inspecties uitvoeren voor veiligheid en gezondheid, staan er steeds meer mensen en publieke organisaties op die zelf het heft in eigen handen willen nemen. Zoals luchtwachters die zelf luchtwaardes meten en publiceren, een publiek initiatief dat patiënten wil helpen om goede zorgverleners makkelijker te vinden en bijvoorbeeld burgerinitiatieven die data openbaar willen krijgen. Deze beweging heeft een brede maatschappelijke tendens. Met instrumenten als ‘Right to challenge’ krijgen burgers in verschillende gemeenten de kans taken op zich te nemen en zichzelf te organiseren. Het is een zoektocht voor de overheid en uitvoerende instanties om zich tot deze initiatieven te verhouden. Lopen ze elkaar in de weg of kunnen ze elkaar juist verder brengen? Welke waarde kan er toegekend worden aan wat burgers en collectieven zelf willen doen? En hoe staan ze in verhouding tot de meer officiële taken die inspecties hebben? Welke inzichten en ideeën brengen deze nieuwe bewegingen voor het werkterrein van inspecties? Kortom; wat kunnen we ermee? Maak je op voor verrassende inzichten!
Alvast een voorproefje? Kijk hier voor een korte video over Open State Foundation: https://vimeo.com/265160064 en hier voor een korte video over Sea Rangers https://www.youtube.com/watch?v=5N9gP6w2IK8
Interessant voor anderen, omdat... Alle toezichthouders te maken krijgen met publieke initiatieven die mogelijke meerwaarde kunnen bieden voor hun toezicht.
Titel: Versterk de voorkant van toezicht en scoor slimmer
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Workshop
Sprekers: John van Erp (Belastingdienst)
Sara van Vlerken (Belastingdienst)
Robbert Maassen (Belastingdienst)
Omschrijving: Werken aan de voorkant van toezicht, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Deelnemers aan de workshop krijgen daar antwoord op. Ook worden ze meegenomen in een interactief programma waarbij ze worden uitgedaagd om met een andere bril naar toezicht te kijken en vol nieuwe ideeën weer huis te gaan. De Belastingdienst investeert onder andere via Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) in kennisdeling en het versterken van de relatie met een belangrijke stakeholder: de fiscaal dienstverlener. FFD is binnen het MKB een besloten online ontmoetingsplaats voor en met fiscaal intermediairs. De Belastingdienst wil met hen graag op een innovatieve manier meer, actueel en informeel contact onderhouden. Ruim 15.000 fiscaal dienstverleners zijn aangesloten en vullen meer dan 3 miljoen aangiften IH in en 480.000 aangiften VPB in voor hun klanten. Door de interactie aan te gaan met de gebruikers van FFD en ze te voorzien van (unieke) content past de Belastingdienst het principe van 1 op N contact toe. Het is een bewezen concept, maar dit betekent niet dat ze stilstaan. De organisatie denkt dagelijks na over nieuwe innovaties en over hoe ze de engagement en interactie met hun gebruikers kunnen vergroten.
Interessant voor anderen, omdat... de Belastingdienst in deze workshop laat zien hoe je op een unieke manier kunt werken aan de voorkant van toezicht. Ze investeren via Forum Fiscaal Dienstverleners in kennisdeling en het versterken van de relatie met een belangrijke stakeholder, de FD-er. Geen 1-op-1 contact, maar 1-op-N (hefboomwerking).
Titel: Integratie naleving vóór in de administratieve keten
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jaap Douma (Belastingdienst)
Erik Vlugt (Belastingdienst)
Omschrijving: De Belastingdienst lanceerde in 2017 een pilot om eenmanszaken automatisch en vooringevuld aangifte omzetbelasting te laten doen. Dit jaar komt het zakelijke deel van de inkomstenbelasting erbij. Hoe? Door het gebruik van een online boekhoudpakket met als bouwstenen de fiscale kennis van de Belastingdienst, de innovatieve software van de markt en een normenkader dat voldoet aan de belangrijke vereisten op het gebied van veiligheid en privacy. Dit initiatief past in de strategie van de Belastingdienst (MKB) om naleving te integreren vóór in de administratieve keten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van standaarden en normen vanuit de markt en actief de samenwerking wordt opgezocht met alle partijen in de keten. Middels een interactieve workshop schetst de Belastingdienst de ontwikkelingen en gaan ze in gesprek over de mogelijkheden om toezicht aan de voorkant vorm te geven met marktpartijen en stakeholders.
Interessant voor anderen, omdat... voor de Belastingdienst (MKB) een paradigmaverschuiving plaatsvindt door de verschuiving van toezicht achteraf naar een strategie om een ononderbroken keten te realiseren van primaire vastlegging-transacties-boekhouding-jaarrekening- aangifte en betaling waarbij het toezicht vóór in de keten vormgegeven wordt samen met marktpartijen en andere stakeholders.

Ontwikkeling van organisatie en personeel

Titel: Serious game fraudepreventie
Thema: Ontwikkeling van organisatie en personeel
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Simon Tiemersma (Technische Universiteit Delft gamelab)
Haiko van der Voort (Technische Universiteit / doe-coalitie fraudepreventie)
Omschrijving: Fraude herkennen en voorkómen is geen klein spel. Speel tijdens het Toezichtfestival het prototype serious game en leer meer over fraude in één workshop. De Technische Universiteit Delft ontwikkelt voor de doe-coalitie fraudepreventie een serious game. Het is nog niet af: jouw input is nodig! In de workshop ervaar je hoe het spel gespeeld wordt. Daardoor leer je niet alleen over fraude, maar draag je ook bij aan verbetering van het spel. Breng je eigen kennis over fraudepreventie in en zorg voor aanpassingen waardoor het spel nòg leuker, leerzamer en praktisch wordt. Spelontwikkelaar Simon Tiemersma van het TU Delft gamelab daagt je uit om bij te dragen aan realistische scenario’s en om te leren van andere deelnemers. Kortom: een win-win-win-workshop.
Interessant voor anderen, omdat... jouw input kan bijdragen aan de ontwikkeling van een serious game voor collega’s waarbij je ook nog eens je kennis over fraude bijspijkert.
Titel: Creatief effectief zijn met toezicht
Thema: Ontwikkeling van organisatie en personeel
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jeroen van den Heuvel Rijnders (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Britt Meuter (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: Wil jij effectief zijn met je toezicht? Maak dan ook gebruik van de waarde van creatief denken. In deze workshop ervaar je via praktische werkvormen hoe je creativiteit kan organiseren. De moderne toezichthouder kiest haar doelgroep, onderzoekt motieven en bepaalt daarna de juiste interventiemix: informatiegestuurd, risicogericht en evidence-based. Laten mensen nu ook beschikken over verbeelding, intuïtie, fantasie en creativiteit: talenten van de rechterhersenhelft. Naast logisch denken zijn ook deze talenten van grote waarde voor je toezichtspraktijk, met name bij het vormgeven van de interventies die je onderbouwd hebt gekozen. Gelukkig kan je deze talenten activeren. In de workshop ervaar je hoe dat kan. Zo leer je via welk proces je tot gewone, ongewone en buitengewone ideeën kan komen. En hoe je die vervolgens omzet in concrete acties. Een vaardigheid die óók nuttig is voor andere vraagstukken, zoals een betere teamsamenwerking of een lagere werkdruk.
Interessant voor anderen, omdat... de toegevoegde waarde van de rechterhersenhelft centraal staat die het creatieve denken stimuleert. Deze vaardigheid is onderbelicht bij veel toezichthouders, zowel bij organisaties als personen.
Titel: Van hoofd naar hart: aanpassing en verandering bij professionals in toezicht
Thema: Ontwikkeling van organisatie en personeel
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ruth Welman (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Reinier van Nieuw Amerongen (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Op het Toezichtfestival in 2018 kon je deelnemen aan de workshop van Ian Leistikow over het 8-stappen model voor het ontwerpen van effectief toezicht dat meerwaarde oplevert voor zorgverleners, maatschappij en voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit jaar deel 2 door Ruth Welman en Reinier van Nieuw Amerongen. Er wordt ingezoomd op de ups en downs bij de implementatie van het 8-stappen model. Hoe verloopt de overdracht van een vernieuwend idee? Het komt uit het hoofd van één expert, verhuist naar de hoofden van management die het enthousiast omarmen en reist via de hoofden van professionals die zich het idee eigen maken naar de harten van diezelfde professionals om een duurzame nieuwe praktijk te worden. Althans, volgens het boekje. Hoe voorkom je dat het goede idee blijft steken op papier of in de cursusmodule verwordt tot 'kunstje'? Een workshop die uitdaagt om de levensloop van een idee te construeren aan de hand van organisatie- en mensenkennis van de festivalbezoekers.
Interessant voor anderen, omdat... je de migratie van een idee observeert. Wat is het verhaal van deze reis? Welke hindernissen moet je nemen? Welke avonturen komen op je pad? Je schrijft met elkaar het verhaal. Onder andere met storytelling-technieken probeer je de ervaringen met het 8-stappen model toepasbaar te maken.
Titel: Tijd voor reflectie: leren van incidenten
Thema: Ontwikkeling van organisatie en personeel
Werkvorm:
Sprekers: Arjen Boin (Universiteit Leiden)
Omschrijving: Grote incidenten waarin de rol van de inspecties, overheid en politie ter discussie staat, leiden vaak tot maatschappelijke verontwaardiging. Er ontstaan verschillende meningen, en de pers buitelt over elkaar heen. Er moeten concrete oplossingen gezocht worden. Op die momenten moet er snel gehandeld worden en is er weinig ruimte voor nuance. Wat is de impact van zulke situaties op de werkvloer en hoe kan er, op een rustiger moment, gereflecteerd worden? Afgelopen najaar verscheen, in opdracht van politie Den Haag, het rapport 'Institutioneel crisismanagement' van hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Het onderwerp van dit rapport is de dood van Mitch Henriquez waarbij na zijn aanhouding door vijf politieagenten een grote maatschappelijke turbulentie ontstond. De Politieacademie besloot om deze casus dit voorjaar te gebruiken tijdens de opleiding zodat leerlingen ervan kunnen leren.
Interessant voor anderen, omdat... Er altijd iets te leren valt van grote incidenten bij andere inspecties

Anders

Titel: Preview Staat van het toezicht
Thema: Staat van het toezicht
Werkvorm: Talk
Sprekers: Inge de Wolff (Inspectie van het Onderwijs, Universiteit Maastricht)
Meike Bokhorst (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Universiteit van Utrecht)
Cor van Montfort (Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en de Onderwijsraad)
Peter van der Knaap (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)
Omschrijving: Een inhoudelijk gesprek over de Staat van het toezicht. Experts leveren een bijdrage aan deze publicatie in het kader van het jubileum van het WRR-advies (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Een aantal van hen, waaronder Inge de Wolf, Pieter Welp en Peter Veld, bespreken tijdens deze talk de conceptteksten. Belangstellenden zijn van harte welkom om vragen te stellen aan de aanwezige experts!
Interessant voor anderen, omdat... deskundigen hun licht laten schijnen over de staat van het toezicht en je alvast een preview kunt krijgen op een nog te verschijnen en zeer interessante publicatie.
Titel: Toezichtsproblemen hacken met gedragswetenschap
Thema: Innoveren met gedrag
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Niek Hoogervorst (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Tessa van der Veer (DCMR Milieudienst Rijnmond)
Omschrijving: Reguliere toezichtinstrumenten zoals controles en sancties leiden lang niet altijd tot de gewenste duurzame gedragsverandering bij bedrijven. Gedragswetenschap kan daarom een belangrijke aanvulling zijn voor toezichthouders: het helpt ons het gedrag van bedrijven beter te begrijpen. Het helpt ons doelgerichte en kansrijke interventies te ontwikkelen. En, het biedt onderzoeksmethoden waarmee je daadwerkelijk kunt onderzoeken en aantonen wat werkt. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe verleid je bedrijven om het door jou gewenste gedrag te vertonen? Het Toezichtslab van de DCMR Milieudienst Rijnmond is in 2018 begonnen met een praktische gedragsaanpak. In deze workshop gaan deelnemers actief aan de slag met de werkwijze van het Toezichtslab. Deelnemers krijgen concrete tips en leren om met behulp van gedragswetenschap anders naar bestaande problemen te kijken en zo tot betere oplossingen te komen.
Interessant voor anderen, omdat... onze praktische workshop toezichthouders, aan de hand van gedragswetenschappelijke inzichten, leert anders naar problemen en oplossingen te kijken en zo toezicht op bedrijven effectiever en doelgerichter in te richten.
Titel: Interventies kiezen is even puzzelen!
Thema: Gedragsbeïnvloeding
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Muriel Smink (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Britt Meuter (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: Wil jij ervaren hoe je in 3 stappen een gedragsanalyse kunt doen? En interventies kunt kiezen om gedrag te beïnvloeden? Deze stappen vind je in de interventietoolbox van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn gebaseerd op gedragskennis. Tijdens de workshop analyseer je voor een specifieke casus de motieven van een doelgroep/probleem en kies je vervolgens welke interventies daarbij passen om gedrag te beïnvloeden. Ontdek dat je deze 3 stappen kunt toepassen in alle situaties waar je te maken hebt met gedrag. Dit werkt dus niet alleen bij onder toezicht staanden, maar bijvoorbeeld ook bij collega’s. Kom puzzelen!
Interessant voor anderen, omdat... de stappen uit de interventietoolbox universeel toepasbaar zijn voor alle situaties waar je te maken hebt met gedrag van mensen. Niet alleen bij toezicht, maar ook bij beleid, uitvoering, en intern in de organisatie.
Titel: Internetaankoop: goed(e)koop of duurkoop?
Thema: Nieuwe technologieën, nieuwe (vormen) van samenwerking, ontwikkeling van organisatie en personeel, dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Martine Lohues (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Ghislaine Mittendorff (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Spencer Paul (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
Omschrijving: Bijna iedereen heeft weleens iets via internet gekocht. Maar wat koop je van wie, mag het eigenlijk wel verkocht worden en is het veilig? Is het veilig houden van internethandel alleen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en andere toezichthouders? Onmogelijk! Internethandel kent geen grenzen. Waar eindigen de mogelijkheden van de NVWA en toezichthouder en waar begint een rol voor de consument? In deze interactieve workshop, losjes gebaseerd op het televisieprogramma ‘2 voor 12, worden festivalbezoekers uitgedaagd om een beeld te vormen van alle spelers die een rol spelen bij het veiliger maken van internethandel. En nee, dat is niet alleen de NVWA en toezichthouder!
Interessant voor anderen, omdat... iedereen steeds meer met internethandel te maken krijgt vanuit verschillende perspectieven: de consument, de aanbieder en de toezichthouder.
Titel: Gedragsverandering zonder handhaven
Thema: Nieuwe toezichtmethoden (gedragsbeïnvloeding)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Catharina Dijkstra (Nederlandse Zorgautoriteit)
Anniek Meerman (Nederlandse Zorgautoriteit)
Whitney Tanihatu (Nederlandse Zorgautoriteit)
Omschrijving: Als toezichthouder sta je vaak voor de vraag of je handhavend moet optreden. Je kunt jezelf afvragen of je hiermee je doel bereikt. Tijdens het Toezichtfestival draaien we de vraag om door samen te onderzoeken hoe je regelnaleving kunt bevorderen zónder juridisch te handhaven. We stellen onszelf de vraag: hoe motiveren we GGZ-aanbieders om transparanter te zijn over hun wachttijden? Aan de hand van theorieën over psychologische weerstanden neemt de Nederlandse Zorgautoriteit je mee op een reis. Een reis die begon met het uitvoeren van een onderzoek naar barrières en weerstanden en via het ontwikkelen van een passende interventie uitmondde in het meten van de effectiviteit van verschillende gedragsveranderingstechnieken. Bedenk tijdens de workshop op interactieve wijze interventies op basis van de resultaten van hun onderzoek.
Interessant voor anderen, omdat... dit mogelijkheden biedt om met schaarse middelen en tijd effectief toezicht te houden. Samen doorlopen we alle stappen voor het oplossen van een toezichtsprobleem: van probleemanalyse tot effectmeting.
Titel: Wat is de juiste mix tussen toezicht en opsporing?
Thema: Workshop gevolgd door een debat
Werkvorm: Presentatie gevolgd door een debat
Sprekers: Erwin Möller (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)
Saskia Koopman (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)
Omschrijving: Wat is de juiste mix tussen toezicht en opsporing? Daar draait het ook om bij bestuurlijke handhaving. Een soepele samenwerking tussen toezicht en opsporing is daarbij cruciaal. De doe-coalitie bestuurlijke handhaving heeft daarbij een aantal uitdagingen benoemd, waar we samen met het OM voor staan. In deze workshop laat de NVWA aan de hand van een grote landelijke zaak zien wat de ervaringen met deze uitdagingen zijn. Wat zijn de lessons learned? Stuk voor stuk herkenbare punten voor alle Inspecties. Debatteer mee!
Interessant voor anderen, omdat... aan de hand van een grote zaak de dilemma’s langskomen waar een inspectie mee te maken krijgt als het gaat om de keuze tussen een bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke aanpak
Titel: Trends4fi: Trendwatching als aanjager voor publiek private samenwerking
Thema: De inzet van trendwatching als aanjager voor publiek private samenwerking voor het onderkennen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen en wat dit betekent voor het toezicht.
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Gerard de Grutter (Belastingdienst/ FIOD)
Andrea Wiegman (Belasttingdienst/ FIOD)
Omschrijving: In deze workshop wordt gezamenlijk vanuit 'Trends4fi' naar trends en ontwikkelingen voor het toezicht gekeken. De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) is enige jaren geleden gestart met trendwatching als strategische tool voor opsporing. Hoe ga je met nieuwe onzekerheden en nieuwe uitdagingen om? Welke kennis ontbreekt en moet je in huis halen? En hoe pak je gezamenlijk financial crime aan met publiek, privaat, de wetenschap en creatieven? Waar zitten de blind spots? Hoe zet je zelf themagerichte netwerken op en hoe maak je gebruik van elkaars kennis, expertise en ervaring? Om hier antwoord op te geven is trendwatching doorontwikkeld naar Trends4fi. Het platform waarin toezichthouders, opsporingsdiensten, financiële-instellingen en -kantoren signalen, fenomenen en trends in beeld brengen ten behoeve van misstanden in het financieel economische domein.
Interessant voor anderen, omdat... deelnemers aan de workshop vanuit een andere blik naar trends en ontwikkelingen voor het toezicht leren kijken en de mogelijkheden van Trends4fi (trendwatching vanuit publiek private samenwerking) leren kennen.
Titel: Achter de krantenkoppen met Theodor Kockelkoren, Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen
Thema:
Werkvorm:
Sprekers: Theodor Kockelkoren (Staatstoezicht op de Mijnen)
Omschrijving: Na het succes van het onderdeel ‘Achter de krantenkoppen’ bij het Festival Innovatie van Toezicht 2018 - met mooie interviews met inspecteurs-generaal Rob van Lint, Ronnie van Diemen en Marc Kuipers - is dit onderdeel ook deze editie opgenomen in het programma. Wat is het verhaal achter kwesties waarin een toezichtorganisatie ineens in het centrum van de aandacht stond en waar de hele maatschappij een mening over leek te hebben? Welke dynamiek ontstaat er als je in het centrum van de aandacht staat? Welke impact heeft het gehad op de organisatie en op jezelf? En hoe gaat het nu? Dagvoorzitter Joost Hoebink gaat daarover in gesprek met een inspecteur-generaal, directeur of bestuurder van een toezichtorganisatie. Dat het mooie gesprekken worden is gegarandeerd!
Interessant voor anderen, omdat... het een inkijkje biedt in wat er binnen een organisatie afspeelt achter de krantenkoppen.
Titel: Achter de krantenkoppen met Jan van den Bos, Inspecteur Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport
Thema:
Werkvorm:
Sprekers: Jan van den Bos (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Na het succes van het onderdeel ‘Achter de krantenkoppen’ bij het Festival Innovatie van Toezicht 2018 - met mooie interviews met inspecteurs-generaal Rob van Lint, Ronnie van Diemen en Marc Kuipers - is dit onderdeel ook deze editie opgenomen in het programma. Wat is het verhaal achter kwesties waarin een toezichtorganisatie ineens in het centrum van de aandacht stond en waar de hele maatschappij een mening over leek te hebben? Welke dynamiek ontstaat er als je in het centrum van de aandacht staat? Welke impact heeft het gehad op de organisatie en op jezelf? En hoe gaat het nu? Dagvoorzitter Joost Hoebink gaat daarover in gesprek met een inspecteur-generaal, directeur of bestuurder van een toezichtorganisatie. Dat het mooie gesprekken worden is gegarandeerd!
Interessant voor anderen, omdat... het een inkijkje biedt in wat er binnen een organisatie afspeelt achter de krantenkoppen.
Titel: Achter de krantenkoppen met Monique Vogelzang, Inspecteur Generaal van de Inspectie van het Onderwijs
Thema:
Werkvorm:
Sprekers: Monique Vogelzang (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: Na het succes van het onderdeel ‘Achter de krantenkoppen’ bij het Festival Innovatie van Toezicht 2018 - met mooie interviews met inspecteurs-generaal Rob van Lint, Ronnie van Diemen en Marc Kuipers - is dit onderdeel ook deze editie opgenomen in het programma. Wat is het verhaal achter kwesties waarin een toezichtorganisatie ineens in het centrum van de aandacht stond en waar de hele maatschappij een mening over leek te hebben? Welke dynamiek ontstaat er als je in het centrum van de aandacht staat? Welke impact heeft het gehad op de organisatie en op jezelf? En hoe gaat het nu? Dagvoorzitter Joost Hoebink gaat daarover in gesprek met een inspecteur-generaal, directeur of bestuurder van een toezichtorganisatie. Dat het mooie gesprekken worden is gegarandeerd!
Interessant voor anderen, omdat... het een inkijkje biedt in wat er binnen een organisatie afspeelt achter de krantenkoppen.
Titel: Agenda Toekomst van het Toezicht: wat willen we veranderen?
Thema:
Werkvorm:
Sprekers: Hans Smit (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK))
Ronald Bellekom (VNG)
Omschrijving: Eind 2018 is de Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is een gezamenlijk product van IPO, VNG, minBZK en minFin. De ATT is een richtinggevend document voor de vernieuwing van het financieel en interbestuurlijk toezicht op decentrale overheden (toezichtontvangers). In de ATT zijn 7 ontwerpprincipes opgenomen en 5 actielijnen. Bedoeling is het (verticaal) toezicht aan te laten sluiten op eigen (horizontale) checks & balances van de toezichtontvangers. En om zoveel gebruik te maken van al beschikbare (openbare) data en informatie. En om inzichten uit het toezicht te delen. Dat beperkt zich niet tot het financieel en generiek toezicht: bedoeling is ook gebruik te maken kennis en ervaring vanuit andere vormen van toezicht. Door het verbinden van inzichten kan het toezicht meerwaarde bieden. En effectiever worden door te leren van elkaar zoals welke instrumenten in welke situaties een passende oplossing bieden.
Interessant voor anderen, omdat... Er veel raakvlakken zijn met onderwerpen, die ook bij inspecties en andere vormen van toezicht spelen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid kennis te nemen van de gedachten achter de agenda en ontwerpprincipes én om mee te denken (en te doen) in het uitwerken van de 5 actielijnen.


Inspiratieplein

Titel: Veiligheid vergt aandacht: de Inspectie Veiligheid Defensie stelt zich voor
Thema: Dialoog over verwachtingen t.a.v. toezicht
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Henk Blaauwgeers (Inspectie Veiligheid Defensie)
Anne-Marie Mreijen (Inspectie Veiligheid Defensie)
Pim Leltz (Inspectie Veiligheid Defensie)
Armand Stokman (Inspectie Veiligheid Defensie)
Omschrijving: Bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) werken militairen en burgers uit de defensieonderdelen en medewerkers die ervaring hebben opgedaan bij andere toezichthouders. Zij vertellen op het Inspiratieplein graag meer over de inspectie, over de werkwijze, de onderwerpen van onderzoek en de positionering binnen het departement. Dit ook in relatie met andere interne en externe toezichthouders.
Interessant voor anderen, omdat... de Inspectie Veiligheid Defensie een nieuwe inspectie is en er ook relaties zijn met andere rijksinspecties en externe partners van rijksinspecties waaronder het Openbaar Ministerie.
Titel: Data science bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Bas Kluitenberg (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt steeds verder welke kansen en mogelijkheden data science biedt voor ons toezicht. Adviseur risicodetectie Bas Kluitenberg laat graag zien waar de organisatie op dit moment mee bezig is en wat er allemaal in het verschiet ligt.
Interessant voor anderen, omdat... meerdere inspecties zoeken naar manieren om data science technieken te gebruiken om relevante informatie uit verschillende databronnen te extraheren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vertelt graag waar zij mee bezig zijn en hoort ook graag wat andere inspecties doen.
Titel: Innovatie- en Data Lab van de Inspectie Leefomgeving en Transport
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Monique de Vries (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Dirk Jan Oostwoud Wijdenes (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Het Innovatie- en Data Lab van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) biedt op het Inspiratieplein een kijkje in de keuken van onder meer data science, GIS en remote sensing. De ILT verwerft nieuwe inzichten door het toepassen van vernieuwende data-analyse en patroonherkenningstechnieken op de eigen inspectiedata en combineert deze met een diversiteit aan databronnen van buiten.
Interessant voor anderen, omdat... je kennis kunt maken met de collega’s van het Innovatie- en Data Lab van ILT en je kunt laten inspireren door hun energie en de producten waaraan zij werken.
Titel: To beer or not to beer? That's the question!
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Peter Eerligh (Kansspelautoriteit)
Iris Hoekstra (Kansspelautoriteit)
Omschrijving: IPA, WEIZEN, GRAND PRESTIGE en STOUT (in wording). Een greep uit de vele hulpmiddelen die de Kansspelautoriteit gebruikt om illegale kansspelen te detecteren, vast te leggen of om te analyseren. Al deze software is in huis gebrouwen. Zo kon de organisatie bijvoorbeeld met een stapeltje oude PC’s, een directiesecretaresse die toevallig kon programmeren en een investering van 27 dollar, ruim 3,2 miljoen websites in slechts 10 dagen tijd screenen op illegale kansspelen (=WEIZEN). Op het Inspiratieplein toont de Kansspelautoriteit dat je met weinig middelen en tijd en eenvoudige softwarematige hulpmiddelen al enorme stappen kan zetten.
Interessant voor anderen, omdat... (kleine) stappen op ICT-gebied die het werk makkelijker maken helemaal niet zo moeilijk zijn. Op het Inspiratieplein leer je dat het eigenlijk een kwestie is van een goed idee, met de juiste mensen en dan gewoon doen!
Titel: Risicodetectie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Ine Borghans (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Pieter van Dyk (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: Op het Inspiratieplein laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zien hoe zij werken aan risicodetectie. Hoe verwerken ze data, selecteren ze risico’s en presenteren ze dit in overzichtelijke dashboards voor de inspecteurs? Ook vertellen ze graag meer over het analyseren van netwerken of ‘constructen’ rondom zorgaanbieders om mogelijke risico’s met betrekking tot integere bedrijfsvoering op te sporen.
Interessant voor anderen, omdat... veel inspecties risico- of datagestuurd toezicht houden en over de wijze waarop ze dit doen van elkaar kunnen leren. Het analyseren van netwerken/ constructen rondom inspectieobjecten levert essentiële contextinformatie en is voor meerdere inspecties relevant.
Titel: Zo'n opleiding data science, wat levert dat nou op?
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: Medewerkers van verschillende inspecties, waaronder Staatstoezicht op de Mijnen, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, volgden vanaf september gezamenlijk een opleiding data science. Op het inspiratieplein presenteren zij met posters en apps het resultaat van hun eindopdrachten.
Interessant voor anderen, omdat... het laat zien wat er met data science in toezicht kan én wat de opleiding behelst. Bij voldoende belangstelling wordt de opleiding in het voorjaar opnieuw aangeboden.
Titel: De natuur beschermen met behulp van drones
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Bas van Berkum (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
Bas de Bruin (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
Omschrijving: Sinds 2018 maken de inspecteurs van Omgevingsdienst Zuid-Holland gebruik van drones voor controles in natuurgebieden in heel Zuid-Holland. Veel natuurgebieden zijn uitgestrekt, kwetsbaar of moeilijk toegankelijk. Het is belangrijk om te weten wat in die gebieden gebeurt om de natuur daar te kunnen beschermen en illegale praktijken sneller te ontdekken. Met een drone kunnen de inspecteurs snel en effectief enkele tientallen hectare lastig toegankelijk natuurterrein bekijken op onregelmatigheden.
Interessant voor anderen, omdat... je kunt zien en ervaren wat een drone voor aanvulling is voor de toezicht en handhaving bij het beschermen van de natuur.
Titel: Nederland veiliger met behulp van Inspectieview
Thema: Nieuwe technologieën en data
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Ger de Boer (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Annette Moolenaar (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Thom Bijkersma (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Amar Ghisa (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Omschrijving: Inspectieview geeft organisaties de beschikking over de gegevens van een groeiend aantal (nu 1,3 miljoen) inspecties. Deze gegevens helpen inspecteurs en handhavers bij de uitvoering van toezichthoudende taken en dragen bij aan efficiënt risico- en datagestuurd toezicht. Minder last, meer effect! Op het Inspiratieplein wordt uitgebreid verteld over versie 5.0 van Inspectieview met onder meer een nieuw datamodel dat toekomstvast is ontwikkeld.
Interessant voor anderen, omdat... (Rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties binnen handhaving en toezicht met Inspectieview hun werk gerichter kunnen uitvoeren. Inspectieview is een handig systeem voor toezichthouders dat informeert én signaleert. Met versie 5.0 zijn onder andere de zoekmogelijkheden sterk verbeterd, mede door het nieuwe datamodel dat toekomstvast is ontwikkeld.
Titel: Het lokale netwerk na Veilig Thuis
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Perry Derks (Samenwerkend Toezicht Sociaal domein)
Aliette Last (Samenwerkend Toezicht Sociaal Domein)
Omschrijving: Ga op het Inspiratieplein in gesprek met Samenwerkend Toezicht Sociaal domein over onder andere de ketengerichte onderzoeksmethode waarbij complexe casussen vanuit Veilig Thuis gevolgd worden naar de regievoerder in het lokale gemeentelijk netwerk. Vervolgens wordt met de cliënt gesproken en volgen de inspecties de casus naar zorgaanbieders, scholen, jeugdgezondheidszorg, politie en overige instanties die voor het waarborgen van veiligheid en tot stand komen van passende hulp voor cliënten belangrijk waren. De kwaliteit van de zorgketen wordt hierbij in beeld gebracht. Ook vertellen de medewerkers graag meer over de inzet van reflectiebijeenkomsten waarbij de rijksinspecties van Toezicht Sociaal Domein niet oordelend hun bevindingen presenteren aan alle betrokken instanties in de keten. Ze worden gevraagd om te reageren op de bevindingen van de inspecties en te bekijken wat dit betekent voor hun werkwijze in de zorgketen. Er wordt een eerste aanzet gegeven voor verbeteringen. Tot slot lichten ze het volgende toe: de korte concluderende wijze van rapportage nadat de belangrijkste bevindingen met alle betrokken instanties en de verantwoordelijke gemeente tijdens de reflectiebijeenkomsten zijn besproken.
Interessant voor anderen, omdat... vernieuwende wijzen van onderzoek worden besproken, net als het volgen van casussen, reflectiebijeenkomsten met instellingen en het spreken met cliënten. Het doel is kwaliteitsverbetering waarbij de instanties en gemeente al tijdens het onderzoek worden betrokken om mee te denken en met elkaar af te stemmen in een reflectiebijeenkomst.
Titel: Zelfevaluatie tool Toezicht Sociaal Domein voor gemeenten
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Sabrina Paling (Samenwerkend Toezicht Sociaal Domein)
Omschrijving: In het kader van het visietraject 'Nieuwe vormen van integraal toezicht in het sociaal domein' werken Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) aan de ontwikkeling van een zelfevaluatietool voor én door gemeenten. Een tool op het gebied van toegang tot hulp en samenhang van hulp in het sociaal domein. Gemeenten en partners in het sociaal domein bekijken gezamenlijk wat er goed gaat in de toegang en samenhang in hulp, wat verbeterd moet worden en welke afspraken hiervoor nodig zijn. Begin 2019 wordt de tool getest in vier gemeenten. In maart is de doorontwikkeling van de tool ver gevorderd en kan Toezicht Sociaal Domein dit breder met betrokkenen en toezichthouders delen tijdens het Toezichtfestival.
Interessant voor anderen, omdat... we de ontwikkeling van de tool en vertaling van toezichtkaders naar kaders waar gemeenten mee kunnen werken bekijken. Het is procesmatig en inhoudelijk interessant. Het doel is om kennis te delen met de praktijk. Daarnaast is het interessant om met elkaar te verkennen wat zelfevaluatie kan betekenen in het toezicht.
Titel: Netwerk.publiektoezicht.nl: maak kennis en registreer!
Thema: Nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Suzanne Neilen (Winkwaves)
Marcel Zandvliet (Bureau Inspectieraad)
Kim van Zweeden (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: De kracht van de samenwerking tussen publieke toezichtorganisaties gebruiken om de veranderingen binnen de individuele organisaties te versterken en te ondersteunen. Dat is het doel van het netwerk.publiektoezicht.nl. Netwerk.publiektoezicht.nl is een online netwerk voor medewerkers van publieke toezichtorganisaties om o.a. kennis, ervaringen, links en documenten uit te wisselen, vragen te stellen en collega’s te vinden. Loop langs op het Inspiratieplein om te registreren en een korte toelichting te krijgen.
Interessant voor anderen, omdat... het netwerk is bedoeld voor iedereen in het toezicht, om o.a. kennis, ervaringen, links en documenten uit te wisselen, vragen te stellen en collega’s te vinden.
Titel: Effectief (gedrags)toezicht in 6 stappen
Thema: Ontwikkeling van organisatie en personeel
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Whitney Tanihatu (Nederlandse Zorgautoriteit)
Maaike Witlox (Nederlandse Zorgautoriteit)
Omschrijving: Van juridisch toezichthouden naar probleemoplossend toezichthouden? Ook dat is innovatief toezicht. Maar hoe werkt probleemoplossend toezicht? Een van de manieren is om te kijken naar het gedrag van je onder toezicht staanden. Waarom leven zij de regels niet na, wie is onze doelgroep en wat is het doelgedrag? Welke interventie kun je het beste inzetten om het gedrag te veranderen en hoe evalueer je of de uitgevoerde interventies het gewenste doel bereiken? Deze andere benadering brengt met zich mee dat de organisatie en het personeel ook op een andere manier moeten werken. Daarvoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een gids uitgebracht: Toezicht en gedrag – een handige gids. Bij het Toezichtplein worden deze gidsen uitgedeeld. Wees snel: er is een beperkt aantal beschikbaar!
Interessant voor anderen, omdat... het andere inspecties en toezichthouders in staat stelt om inzichten op te doen hoe je gedragskennis kunt toepassen in het toezicht. Dat maak je concreet aan de hand van de gedragsgids en experimenten op het Inspiratieplein.
Titel: Uitwisseling: een kijkje nemen bij een andere inspectie
Thema: Ontwikkeling van organisatie en personeel
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Sanne Slegtenhorst (Bureau Inspectieraad / Programma Innovatie Toezicht)
Ytzen Renema (Bureau Inspectieraad / Programma Innovatie Toezicht)
Omschrijving: Hoe leren we van en met elkaar? Zou het niet interessant én goed zijn om als inspecteur een kijkje te nemen bij een andere inspectie? Of zelfs een bepaalde periode te werken bij een andere inspectie? Vanuit Programma Innovatie Toezicht onderzoeken en stimuleren we hiervoor de mogelijkheden. Op het Inspiratieplein van het Toezichtfestival wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Wil je ergens anders kijken? Of wil je juist iemand uitnodigen? Maak het kenbaar op het plein!
Interessant voor anderen, omdat... het de gelegenheid biedt voor inspecteurs om hun horizon te verbreden en te ontwikkelen door elders ervaring op te doen.
Titel: Toezicht en Wetenschap: it takes two to tango
Thema: Anders
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Teusjan Vlot (Bureau Inspectieraad)
Omschrijving: Tijdens het Festival Innovatie van Toezicht in 2018 werd op feestelijke wijze de Wetenschapsagenda Toezicht gepresenteerd. Binnenkort volgt een NWO-programma, maar daarnaast willen we ook graag bestaande wetenschappelijke kennis beter ontsluiten. Heb jij daar ideeën over en wil je hieraan bijdragen? Je bent bij het Inspiratieplein van harte welkom om mee te denken en mee te doen!
Interessant voor anderen, omdat... elke toezichtorganisatie bezig is met de verbinding met de wetenschap.
Titel: Kijkje in het hart van Toezicht Sociaal Domein
Thema: Anders
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Chantal Schalkx-Doornenbal (Toezicht Sociaal Domein)
Mirjam Pliester (Toezicht Sociaal Domein)
Sanne van Muijden (Toezicht Sociaal Domein)
Nelleke Verdonk (Toezicht Sociaal Domein)
Ron Vanderweyden (Toezicht Sociaal Domein)
Omschrijving: Toezicht Sociaal Domein (TSD) staat bekend om vernieuwende vormen van toezicht. Ga met hen in gesprek over hoe zij onderzoek deden met behulp van mystery guests (winnaar Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018) of over hoe zij samenwerkten met Wmo-toezichthouders of ervaringsdeskundigen. TSD heeft ook na diverse onderzoeken een instrument ontwikkeld dat het delen van informatie tussen professionals makkelijker maakt. Dit nemen ze graag door met de aanwezigen op het Inspiratieplein. En dan de zelfevaluatietool: dit instrument wordt ontwikkeld met gemeenten en moet hen helpen inzichtelijk te krijgen hoe de toegang en samenhang in het sociaal domein binnen de gemeente geregeld is. Een kijkje in het hart van TSD, in het hart van het Toezichtfestival.
Interessant voor anderen, omdat... Toezicht Sociaal Domein bekend staat om haar vernieuwende manier van (samen)werken en de voorbeelden inspirerend kunnen zijn voor anderen.
Titel: Kennisbank Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema: Anders
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Berend de Bruin (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Rob Kints (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Omschrijving: Inspecteurs en rechercheurs hebben een kennisintensieve baan. Zowel in de breedte van vele vakgebieden als in de diepte en dit altijd gerelateerd aan het handhavingsbeleid. Ze doen onzekerheden op in het veld, want ze kunnen niet alles paraat bij zich dragen. Als er zich iets voordoet tijdens de inspectie moeten ze dus kunnen terugvallen op een kennisbank. Tijdens het Toezichtfestival een interactieve demonstratie over deze kennisbank. Het biedt valide, actuele informatie. Om dit zo te krijgen en vooral te houden is goed beheer nodig. De kennisbank wordt gevuld door vakspecialisten en alle juridische informatie is gecontroleerd door juristen. Daarmee wordt altijd actuele en gevalideerde informatie gegarandeerd. De kennisbank is ook mobiel te benaderen.
Interessant voor anderen, omdat... de Kennisbank specifiek is gericht op inspecteurs en rechercheurs zodat zij in voorbereiding op en tijdens inspecties kunnen terugvallen op betrouwbare informatie. De Kennisbank is tijdens inspecties ook te raadplegen op smartphone of tablet. Indien gewenst kunnen collega's van andere ministeries geautoriseerd worden, zoals bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Titel: Burgerperspectief in het toezicht
Thema: Anders
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Elly Dudock (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Tamara de Rochemont (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Omschrijving: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd betrekt burgers bij haar toezicht door te informeren, stimuleren, luisteren en ondersteunen. Structureel deden ze dat al door in het risicogestuurde toezicht bronnen als de LMZ-signalen en reviews van ZorgkaartNederland mee te nemen. Sinds een half jaar ontstaan er steeds meer initiatieven vanuit de inspectiepraktijk: ervaringsdeskundigen mee op inspectiebezoek, inzet van mystery guests en samen met cliënt(vertegenwoordiging) het toetsingskader onder de loep nemen. Aan de inspectie de taak deze initiatieven zo goed mogelijk te coördineren en indien mogelijk verder in de toezichtspraktijk in te zetten.
Interessant voor anderen, omdat... veel anderen ook bezig zijn met burgers betrekken bij hun toezicht. Het opbouwen van een netwerk en leren van elkaars initiatieven is voor iedereen ontzettend nuttig.
Titel: Agenda Toekomst van het Toezicht: wat willen we veranderen?
Thema: Anders
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Hans Smit (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties )
Hennie Verschuren (Provincie Noord-Holland)
Jan-Kees Vos (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Omschrijving: Eind 2018 is de Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is een gezamenlijk product van IPO, VNG, minBZK en minFin. De ATT is een richtinggevend document voor de vernieuwing van het financieel en interbestuurlijk toezicht op decentrale overheden (toezichtontvangers). In de ATT zijn 7 ontwerpprincipes opgenomen en 5 actielijnen. Bedoeling is het (verticaal) toezicht aan te laten sluiten op eigen (horizontale) checks & balances van de toezichtontvangers. En om zoveel gebruik te maken van al beschikbare (openbare) data en informatie. En om inzichten uit het toezicht te delen. Dat beperkt zich niet tot het financieel en generiek toezicht: bedoeling is ook gebruik te maken kennis en ervaring vanuit andere vormen van toezicht. Door het verbinden van inzichten kan het toezicht meerwaarde bieden. En effectiever worden door te leren van elkaar zoals welke instrumenten in welke situaties een passende oplossing bieden.
Interessant voor anderen, omdat... Er veel raakvlakken zijn met onderwerpen, die ook bij inspecties en andere vormen van toezicht spelen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid kennis te nemen van de gedachten achter de agenda en ontwerpprincipes én om mee te denken (en te doen) in het uitwerken van de 5 actielijnen.
Titel: Hoe werkt de Belastingdienst?
Thema: Anders
Werkvorm: Inspiratieplein
Sprekers: Martin Jonker (Belastingdienst)
Omschrijving: Hoe werkt de Belastingdienst? Volgens welke strategie werkt de Belastingdienst? Hoe zorgen we ervoor dat de regels worden nageleefd, nu en in de toekomst?
De basis is vertrouwen. Goedwillenden wordt het zo makkelijk mogelijk gemaakt aan hun verplichtingen te voldoen en kwaadwillenden worden gecorrigeerd. Daarmee is onze behandeling afgestemd op het gedrag. Instrumenten worden steeds meer ingezet vóórdat de aangifte wordt ingediend. Zo voorkomen we fouten, in plaats van herstel achteraf.
In onze aanpak is aandacht voor samenwerking met maatschappelijk en fiscaal dienstverleners. We bieden hen ondersteuning in het kader van ‘help de helper'.
We werken aan een goed innovatieklimaat door het verbinden en aanjagen van innovatie. Zo zorgen we voor een robuuste en toekomstbestendige Belastingdienst.
Niet alleen hierover kunt u met ons in gesprek, maar ook vertellen we u graag meer over één van onze workshops: 'Versterk de voorkant van het toezicht, 'Integratie naleving voor in de keten" en 'Trends4fi'.
Interessant voor anderen, omdat... de Belastingdienst (op)nieuw lid is van de Inspectieraad en we graag kennis maken en waar mogelijk samen op willen trekken.